Đặt vé

Để tìm hiểu thêm thông tin, hành khách truy cập các trang sau:

  • Hướng dẫn mua vé qua website hoặc ứng dụng;
  • Hướng dẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử;
  • Thông tin trợ giúp khác.